Tak for ordren!

Disse salgs- og leveringsbetingelser bør gennemlæses grundigt inden ordren bekræftes og igangsættes.

Kontrol:
Venligst gennemgå specifikationerne i ordrebekræftelsen samt eventuelt medsendte tegninger og layouts nøje.
Det er vigtigt du gør os opmærksom på eventuelle fejl eller misforståelser. Når produktionen er igangsat er der
ikke mulighed for at foretage ændringer.

Ændringer til ordren:
Ændringer i ordrebekræftelsen skal opdateres af Hoffmann, hvorefter den originale ordrebekræftelse mailes
igen til godkendelse.

Accept af ordren..
– foretages ved at tegningsberettiget person hos kunden underskriver ordrebekræftelsen mailer denne til info@hoffmann.as
Alternativt kan der på e-mail til info@hoffmann.as i tekstfeltet skrives ”Jeg accepterer vilkårene i vedhæftet ordre XXXX” – husk at vedhæfte ordrebekræftelsen som attachment.

Forudbetaling:
Før vi kan igangsætte produktionen af disse specialfremstillet produkter, er vi nødt til at modtage
forudbetalingen. Proceduren er ikke udtryk for mistillid til kundens betalingsevne, men alene fordi produkterne
er fremstillet og tilpasset efter kundens specifikke ønsker og krav. Det betyder at produkterne, ikke kan
anvendes til andre formål og herved omtrent være værdiløse i en situation hvor de skulle gen-sælges.
På ordrebekræftelsen er beskrevet hvilket beløb forudbetalingen udgør. Beløbet er inkl. moms.

Betalingsform:
Bankoverførsel til: Jyske Bank, reg. 7316, konto nr. 0001008633

Venligst oplys debitor nr. og/eller ordrebekræftelses nummer i
bemærkningsfeltet.

Venligst giv besked om at overførslen er foretaget på info@hoffmann.as eller på tlf. 56 13 04 00
Såfremt det ønskes – kan faktura på forudbetalingen fremsendes på mail.

Restbetaling:
Foretages umiddelbart efter leveringen og monteringen er færdiggjort samt godkendt.

Leveringstid:
Den anførte leveringstid er startende fra den dato vi modtager og registrerer forudbetalingen.
Skulle der være spørgsmål vedrørende procedurerne er du velkommen til at kontakte os på info@hoffmann.as
eller tlf. 56 13 04 00

************************************************************************************************************

Salgs- og leveringsbetingelser gældende for salg til erhverv

1)
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale. Endelig bindende aftale foreligger først ved Hoffmann’s ordrebekræftelse. Afgivne tilbud, mundtlige udtalelser og garantier fra salgsmedarbejdere før eller i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen.

2)
Priser Alle priser er nettopriser ekskl. merværdiafgift og evt. andre offentlige afgifter. Priserne er AB Hoffmanns’s lager og ekskl. forsendelsesomkostninger. Evt. kontantrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg. Ved ordrer under DKK 2.500,- kan pålægges ekspeditionsgebyr. Eventuelle omkostninger til returnering, bortskaffelse eller destruktion af emballage afholdes af køber.

3)
Betaling Alle leverancer skal betales senest på den på fakturaen angivne forfaldsdato. Ved overskridelse beregnes morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af Hoffmann. Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer Hoffmann indtil hele købesummen er betalt.

4)
Levering Vejledende leveringstid angives efter bedste skøn uden forbindende for Hoffmann. Såfremt leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, kan køber hæve aftalen. Køber kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse, medmindre forsinkelsen overstiger 8 uger og forsinkelsen kan tilregnes Hoffmann som forsætlig eller groft uagtsomt. Erstatningen kan ikke overstige 2% af varens nettoværdi pr. påbegyndt uge forsinkelsen overstiger 8 uger, og erstatningen kan højst udgøre 10% af varens nettoværdi. Hoffmann er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

5)
Reklamation Køber skal straks efter varernes modtagelse foretage en undersøgelse af leverancen, herunder kvalitet og mængder samt for evt. transportskader. Enhver reklamation skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter, at manglen blev eller burde være opdaget.

6)
Ansvar for mangler Hoffmann yder 12 måneders produktgaranti på de leverede varer fra leverings datoen. Såfremt der foreligger mangler, som Hoffmann er ansvarlig for, er Hoffmann efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage om levering. Skader forårsaget af vind eller anden udefrakommende påvirkning, er uanset omstændighederne, ikke dækket af produktgarantien. Købers mangelbeføjelser forudsætter, at køber har reklameret rettidig, og at køber nøje har overholdt de forskrifter og anvisninger, der er givet af Hoffmann, for de enkelte produkters behandling, opbevaring, vedligeholdelse m.v. Hoffmann’s ansvar for mangler er begrænset til ovenstående afhjælpning, og Hoffmann har intet ansvar herudover for mangler ved de leverede varer, herunder for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

7)
Produktansvar Hoffmann er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar. Hoffmann er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køber eller dennes kunder, og ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio. Såfremt Hoffmann måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Hoffmann skadesløs i samme omfang, som Hoffmann’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig adcitere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod Hoffmann.

8)
Force Majeure Hoffmann er ikke ansvarlig, såfremt en kontrakts opfyldelse hindres eller bliver urimeligt byrdefuld pga. omstændigheder, der traditionelt betragtes som force majeure, herunder krig, uroligheder, strejke og arbejds konflikter, indgreb af myndigheder, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, ildsvåde og lignende årsager, som ligger uden for Hoffmann’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af varerne.

9)
Byggeri. Hvis ikke andet er aftalt mellem bygherre og entreprenør, gælder bestemmelserne om forsikring i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder af 1992

[AB92] §8.
Heraf fremgår bl.a., at bygherren skal sørge for sædvanlig brand- og stormskadeforsikring af selve arbejdet og ved om- og tilbygning også af den eksisterende bygning.

10)
Værneting Eventuelle tvister mellem køber og Hoffmann afgøres ved danske domstole efter dansk ret med Hoffmann’s hjemsted som værneting.

Hoffmann Professional A/S, Tigervej 14, DK-4600 Køge, Tel. +45 56 13 04 00, CVR 18 57 17 81

Se betingelserne som PDF
PDF